Политика за поверителност

 

Тази декларация за поверителност на данните обяснява как личните данни (“Данни”), предоставени от вас на – и събирани от – Балгериън Трак Сървис ООД, ЕИК 130552945(“ние”, “нас”, “наша” или “Компанията”) чрез този уебсайт ще бъдат обработвани в съответствие с изискванията на приложимите закони и разпоредби. Ние се ангажираме да защитаваме и да се отнасяме отговорно към поверителността на вашите лични данни.

Данните, които могат да се събират, обработват и съхраняват, са следните:

а. Данни, предоставени ни от вас, за да получите конкретна услуга или като част от бизнес отношения (например идентификационна и контактна информация, професионални данни)

b. Данни, получени при разглеждането на сайта, или данни, произтичащи от взаимодействието ви с нашия уебсайт

c. “бисквитки“ (моля вижте политиката за “бисквитки“ , на връзката по-горе, Cookie notice, която обяснява използването на “бисквитки“ и на други начини за уеб проследяване през нашия уебсайт)
Обикновено вие ни предоставяте такива Данни, но в някои случаи можем да събираме Данни за вас от трети страни или от публични регистри. Ние защитаваме Данните, получени от такива трети страни, в съответствие с практиките, описани в тази декларация за поверителност на данните.

Събраните данни могат да бъдат обработвани от нас за следните цели:

i. Изпълнение на вашите заявки чрез предоставяне на информация за нашите продукти, услуги, оферти и търговска мрежа;

ii. Преследване на нашия интерес да изградим, поддържаме и подобряваме нашите отношения с вас;

iii. Подлежащо на изрично съгласие изпращане на търговски съобщения и бюлетини, както и рекламиране на нашите продукти и услуги или извършване на пазарни проучвания. Всички тези дейности могат да бъдат извършвани чрез използване на хартиен носител, автоматизирано или по електронен път, включително по пощата или чрез електронна поща, по телефон (например автоматизирани телефонни разговори, SMS, MMS, факс) и всякакви други средства (например уебсайтове, мобилни приложения) – “Маркетинг“;

Данните се събират и обработват въз основа на договора и на нашия изричен и законен интерес за обработката по точки (i), (ii) и при изрично съгласие от ваша страна за маркетинговите цели, описани в (iii), (iv). Моля имайте предвид, че ако сте дали съгласието си, можете да го оттеглите по всяко време.Данните може да се обработват електронно чрез ИТ системи и ръчно на хартия. Данните ще бъдат обработвани и съхранявани през целия им жизнен цикъл, като се гарантира тяхната сигурност и поверителност в съответствие с принципите на честност, законосъобразност и прозрачност и в съответствие с разпоредбите на приложимите закони и регулации.
Предоставянето на Данни в никакъв случай не е задължително. Независимо от това, непредоставянето на данни, които са необходими за доставката на услуга или продукт и които са означени като задължителни, може да ни попречи да предоставим необходимата услуга или продукт или да доведе до неоптимално предоставяне на необходимата услуга или продукт. От друга страна, ако не предоставите данни, чието предоставяне е означено като незадължително, във всички случаи ще можете да получите достъп до услугата или да получите продукта.
Ние пазим Данните в нашите системи и архиви толкова дълго, колкото е необходимо, за целите, описани в тази декларация за поверителност, вземайки предвид правните и договорните изисквания, когато е приложимо.
Когато Данните вече не са необходими за целите, за които се обработват, те се изтриват или се съхраняват във форма, която не позволява идентифицирането на субектите на събиране на данни, при условие че нямаме законово задължение или разрешение да пазим такива данни. Възможно е да продължим да съхраняваме Данни за по-дълъг период, което може да е необходимо, за да защитим нашите интереси във връзка с потенциална отговорност относно предоставянето на услугите или продуктите или обработката на Данните.
Данните, обработвани за маркетингови цели, ще бъдат пазени, докато не оттеглите вашето съгласие, и във всички случаи в съответствие с гореспоменатите принципи и указанията, предоставени в тази насока от съответните органи за защита на личните данни.
Балгериън Трак Сървис ООД със седалище град Сливница, ул. Хан Крум 1А е администраторът на данните, които събира, обработва и съхранява в рамките на настоящата декларация за поверителност.

Можете да упражнявате правата си, определени от приложимите закони и разпоредби, сред които:

• Право на достъп: правото да изискате от администратора на данни потвърждение за това дали вашата лична информация се обработва, или не и ако се обработва, да поискате достъп до вашите лични данни.

• Право на корекция: правото да изискате от администратора на данни корекция на вашите лични данни, които може да смятате за неточни, и допълване на непълна информация, включително чрез предоставяне на допълнителна декларация.

• Право на заличаване: правото да изискате от нас заличаване на вашите лични данни без неоснователно забавяне, когато искането е направено в съответствие с приложимите закони и разпоредби.

• Право на възражение срещу обработката на данни: правото на възражение по всяко време срещу обработката на вашите лични данни на основание законния интерес на администратора на данни.

• Право на ограничаване обработката на данни: правото да изискате от администратора на данни ограничаване на дейностите по обработката, когато се оспорват точността и прецизността на личните данни и за времето, необходимо на администратора на данни да провери точността на личните данни.

• Право на преносимост на данните: правото да получите личните данни, които сте предоставили на администратора на данни, в структуриран, обичайно използван и машинно четим формат. Имате също така правото да предоставяте тези данни на друг администратор на данни без възпрепятстване от администратора, особено при следните условия: обработката се извършва въз основа на съгласие или договор и се прави с помощта на автоматизирани средства.

• Право на подаване на жалба: без да се отменят други административни или съдебни спорове – ако смятате, че обработката на данни е извършвана незаконно или не е в съответствие с приложимите закони и разпоредби, имате право да подадете жалба до надзорния орган на държавата членка на съюза, в която постоянно пребивавате или работите, или на държавата, където е настъпило нарушение.

Можете да упражнявате гореспоменатите права, като се свържете с нас по следния начин:

Ако ни изпратите искане, може да се наложи да получим допълнителна лична информация от вас, за да удостоверим самоличността ви и да се свържем с вас, ако е необходимо. Тази информация, заедно с други Данни, които вече сме събрали, ще бъде обработена, за да отговорим на вашето искане, както се изисква от приложимите закони. Когато е необходимо, с цел да удовлетворим вашето искане определена информация може да бъде прехвърлена към други компании във или извън CNH Industrial Group, които са доставчици на услуги за обработка на данни за вашите Данни. Вашите Данни ще бъдат обработвани за необходимото за оценка и обработка на вашето искане време, след което вашите Данни ще бъдат архивирани за подходящ период, позволявайки ни да докажем, че искането ви е било обработено правилно и своевременно.
Ние си запазваме правото да променяме или актуализираме периодично декларацията за поверителност, за да отразим промените в законовите изисквания или в дейностите ни по обработка. Ще публикуваме на този уебсайт всяка актуализация, като тя влиза в сила при публичното й обявяване.
Препоръчваме ви периодично да преглеждате тази декларация за поверителност, за да научите как защитаваме Вашите данни.